เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 ทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเนื้อหาระบุดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยในห้วงเวลาที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 อธิบดีกรมการปกครองประกาศพื้นที่ภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 23/2564 หรือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตามประกาศนี้

ข้อ 2 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 1 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัว
หรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 6 จัตวา
(2) การออกใบแทนใบรับ
(3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ตามมาตรา 10

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ก็ยังมีการแผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุว่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศพื้นที่ภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 23/2564 หรือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตามประกาศนี้

ข้อ 2 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 1 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(1) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน ตามมาตรา 6
(2) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา 14 (1)
(3) การแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น ตามมาตรา 18 วรรคสาม
(4) การแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น ตามมาตรา 21 วรรคสี่
(5) การแจ้งการย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 30/2
(6) การออกบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 38/1
(7) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย ตามมาตรา 39 วรรคสอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ธนาคม จงจิระ
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ใครมีต้นไม้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ถือเป็น “ไม้ทรงคุณค่า”