เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ส.ป.ก.เดินหน้าขุดบ่อน้ำ โซล่าเซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำพื้นที่การเกษตร หวังช่วยเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ การเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. ล่าสุดทาง ส.ป.ก. ได้จัดทำ “โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในพื้นที่ โดยได้ขุดเจาะบ่อบาดาลและวางระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน   โดยเริ่มค้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 บ้านรางเฆ่ ม.4 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 168 ไร่ จำนวน 15 ราย 17 แปลง และแห่งที่ 2 บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 155 ไร่ จำนวน 11 ราย 11 แปลง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างไปแล้ว วงเงิน 87,620,620บาท รวม 62 โครงการ ในพื้นที่ 24 จังหวัด ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ 8 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า 259 ครัวเรือน 2,089 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างไปแล้ว 18,661,000 บาท และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก จำนวน 44 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาหาจุดดำเนินการอีก 5 โครงการ โดยตลอดการดำเนินการโครงการ ส.ป.ก. ในการก่อสร้างบ่อบาดาลนั้น ได้มีการบรูณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการขอรับคำปรึกษา องค์ความรู้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการบ่อบาดาลนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ช่วยลดภาระรายจ่ายในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มีอาชีพในช่วงฤดูทำนาอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

“ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เราจะเร่งดำเนินการโครงการสร้างแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง และแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรผสมผสาน และสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศบค.เห็นชอบ #ยกเลิกไทยแลนด์พาส #ถอดหน้ากากอนามัยได้ #อยู่ที่ความสมัครใจ ของแต่ละบุคคล

คนนี้ไง!! ต้องเปิดประวัติ “มัมดิวไดอารี่” หลังถูกรวบคดี ม.112!!!