เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

“อลงกรณ์” นำคณะ เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี จ.สกลนคร ชูยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต แนะสร้างแบรนด์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตั้งเป้าให้ไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศยักษ์ใหญ่ในการเป็นผู้นำด้านการเกษตร แหล่งผลิตอาหารของโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาจำหน่าย โดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดรายได้แก่ สมาชิกและเครือข่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ครบวงจร ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวน 212 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 4,559 ไร่ โดยได้รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คือ ข้าวฮางงอกมะลิ ข้าวฮางงอกมันปู ข้าวฮางงอกหอมนิล ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่และซีเรียล

โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของจังหวัดสกลนคร และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (สารไตรโครเดอร์มาร์) และเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศลำเลียง อีกทั้งยังได้สนับสนุนด้านวิชาการและการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมด 28,125 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีพื้นที่การเกษตร 21,144 ไร่ เกษตรกร 1,617 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา โดยมีพื้นที่ทำนา 11,381 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.04 ของพื้นที่

“แต่ละถิ่นแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ โดย 1 ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือตลาดนำการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 และการทำการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องมีการสร้างแบรนด์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศ ที่จะเป็นยักษ์ใหญ่ในการเป็นผู้นำด้านการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก” นายอลงกรณ์ฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ศบค.เห็นชอบ #ยกเลิกไทยแลนด์พาส #ถอดหน้ากากอนามัยได้ #อยู่ที่ความสมัครใจ ของแต่ละบุคคล

คนนี้ไง!! ต้องเปิดประวัติ “มัมดิวไดอารี่” หลังถูกรวบคดี ม.112!!!