เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอร่างกฎหมายปรับขึ้นเพดานเงินสมทบเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ปี 2567 ผู้ประกันตน ม.33 ต้องจ่ายประกันสังคมเพิ่มจาก 750 เป็น 875-1,150 บาท/เดือน

ด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ไว้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน

จึงสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น เพื่อการกระจายรายได้จากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อยภายในระบบประกันสังคม และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคม

ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีการร่างกฎกระทรวง “กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …” ขึ้นมาใหม่

มีใจความสำคัญ ระบุว่า ร่างกฎกระทรวงนี้จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ละคนให้กำหนดขั้นต่ำ ขั้นสูง ดังต่อไปนี้

(1)   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 17,500 บาท

(2)  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท

(3)  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573 เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 23,000 บาท

หมายความว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 บางกรณีจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่ม แต่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะไม่ได้รับผลกระทบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ค่าจ้าง 15,000 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 750 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 750 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 750 บาท/เดือน

ค่าจ้าง 17,500 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 875 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 875 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 875 บาท/เดือน

ค่าจ้าง 20,000 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 875 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 1,000 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 1,000 บาท/เดือน

ค่าจ้าง 23,000 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 875 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 1,000 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 1,150 บาท/เดือน

แต่ไม่เพียงผู้ประกันตนมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบสูงเพิ่มขึ้นเท่านั้น ยังรวมถึงนายจ้างและรัฐบาลด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รีบเช็ค! “ประกันสังคม” คืนเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนม.40

เช็กด่วน! โอนยัง!? เงินประกันสังคม 5,000 กดแล้วรู้เลย!!