เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

11 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้มาตรา 44 ยกเลิกผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยตามมาตรา 102 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช. พ.ศ.2561 โดยคำสั่งระบุว่า ตามที่ป.ป.ช. มีความเห็นและข้อเสนอแนะมายังคสช. เกี่ยวกับประกาศ ป.ป.ช.

เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐทุกแห่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. โดยเฉพาะการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 102 (7) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง

แต่ประกาศดังกล่าว กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯต่อคป.ป.ช. ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานบางแห่งประสบปัญหา ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบทรัพย์สินฯ รวมถึงการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของป.ป.ช.

ซึ่งควรให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ใช้ดุลพินิจกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วย.ป.ป.ช. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบจาก คสช. จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช. และให้ใช้ความต่อไปนี้ “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทสส. ผบ.เหล่าทัพ สำหรับข้าราชการทหาร และผบ.ตร.และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าฯ ปลัด กทม. กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ป.ป.ช. กำหนด หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่ป.ป.ช. กำหนด

2.ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช. ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.ป.นี้ ให้ป.ป.ช. มีอำนาจความและวินิจฉัย ทั้งนี้มติวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องมีคะแนนเสยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

3.ให้ยกเลิกข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช.

4.เพื่อประโยชน์ของการกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ป.ป.ช.ใหม่ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช. ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนี้ เสนอต่อป.ป.ช. เพื่อประกาศใช้ต่อไป 5.ในกรณีที่เห็นสมควรนายกฯ อาจเสนอให้ คสช. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ และ6.คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป